Projekt: LKomp – kompetence mikro/malih lesarjev

31) Modul: III.1.1:

Kaj je podjetništvo

Ključne besede:  

podjetništvo; podjetnik; podjetniška priložnost; podjetniški proces

 

Podjetništvo kot dejavnost je ključnega pomena za gospodarsko rast in inovativnost ter prispeva k razlikam v gospodarski uspešnosti posameznih držav. Podjetništvo namreč predstavlja pomemben vir napredka in razvoja celotnega družbenega življenja. Je gonilo gospodarskega razvoja, povečuje konkurenco, odjemalci imajo večjo izbiro proizvodov, vse skupaj pa vodi k izboljšanju kakovosti proizvodov in storitev. Odpirajo se nova delovna mesta in zvišuje se blaginja celotnega prebivalstva.

Pri nas se je podjetništvo razmahnilo po letu 1988, ko je bilo zakonsko omogočeno ustanoviti zasebno podjetje in se je začenjala privatizacija obstoječih družbenih podjetij. Do tedaj so bili nosilci gospodarstva podjetja v družbeni lasti in zasebne obrtne delavnice. Zavedanje o pomenu podjetništva je v Sloveniji razmeroma dobro kljub temu, da mu v preteklosti ni bilo pretirano naklonjeno. Sedaj se stvari popravljajo, saj imamo pravo ekspanzijo podjetništva.

Enotne definicije podjetništva ni. Po Vahčiču velja: »Podjetništvo je poskus ustvariti dodano vrednost s pomočjo odkrivanja poslovnih priložnosti, obvladovanja tveganja, ki ustreza tej priložnosti, in s pomočjo komunikacijskih in poslovnih (managerskih) sposobnosti in znanja mobilizirati človeške, finančne in materialne vire, potrebne za uspeh podjetja.«

Podjetništvo pomeni samoiniciativnost, trdo delo, doseganje ciljev in ustanavljanje podjetja. Pomeni spretnost zaznati priložnost tam, kjer je drugi ne vidijo. Predstavlja možnost ustvariti skupino ljudi, kjer bi se še bolj izrazile posameznikove spretnosti in talenti. Pomeni tudi imeti znanje za razpolaganje z viri podjetja.

Dodatni študijski viri:
=
http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Podjetnistvo-Vadnjal_Knez_Vidic_NU.pdf
= https://mladipodjetnik.si/podjetniski-koticek/ustanovitev-podjetja/podjetnistvo

 

Skupna lastnost podjetnikov je, da imajo sposobnost zaznati priložnost, jo tržiti in v nadaljnjem procesu ustvariti novo vrednost in nova delovna mesta ter posledično ustvariti korist za celotno družbo. Podjetniki so ljudje, ki imajo pogum in zaupanje vase, da svoje sanje tudi realizirajo.

Podjetnik je torej oseba, ki se trudi, da bi tveganje že vnaprej definiral in se mu tako skuša izogniti, hkrati pa se zaveda, da največje tveganje zanj pomeni ostati pri starem. Tveganje skuša zmanjšati z znanjem, s kombinacijo inovativnosti in managementa ter izjemnim posluhom za potrebe tržišča. Proizvodno logiko skuša zamenjati za tržno.

Podjetnika je smiselno opisati s tem, kar počne. »Podjetnik je oseba, ki vidi, kar so drugi spregledali, in ukrepa, medtem ko se drugi obotavljajo. Podjetnik aktivno išče in prepozna priložnosti, razvija nove ideje in jih skuša uresničiti. Pripravljen je sprejemati tveganje, ki je znotraj razumnih meja. Je trdno prepričan v uresničitev svoje podjetniške ideje in zato vloži svoj čas, denar, trdo delo in pogosto tudi ugled. Podjetnik je inovator, razvijalec in uresničevalec, ki je sposoben prepoznati ali vzbuditi tržno potrebo in na njeni osnovi z razvojem izvedljive in tržno zanimive podjetniške ideje ustvariti podjetniško priložnost. Z vzpostavitvijo organizacije in z vložkom časa, naporov, denarja in spretnosti v procesu uresničevanja podjetniške priložnosti ustvarja dodano vrednost. Pri tem priznava tveganje na konkurenčnih trgih in v primeru uspeha požanje nagrado (predvsem finančno) za vložene napore.«

Uspešen podjetnik izstopa glede na ustvarjalnost in inovativnost ter glede na managerske spretnosti in podjetniško znanje. Rastoči podjetniki imajo visoko raven vseh teh lastnosti. Te lastnosti pa podjetnike ločijo od ostalih, kot npr. izumiteljev, birokratov in od managerjev,  kar je razvidno tudi iz spodnje slike.

Inovator: Inovatorje imamo za kreativne genije. Iz njihove kreativnosti se rodi ogromno novih idej in inovacij. Večina teh idej pa se nikoli ne realizira, saj inovatorjem primanjkuje managerskih spretnosti in podjetniškega znanja.

Birokrat: Birokrati so zmerno kreativni v okviru programov, ki jih pokrivajo. Nimajo dobrih managerskih spretnosti in jih niti ne potrebujejo.

Manager: Managerji morajo imeti dobro razvite managerske spretnosti in podjetniško znanje, vendar pa so manj znani po kreativnih in inovativnih rešitvah, še posebno, če so managerji v stabilnih, počasi rastočih ali celo nerastočih podjetjih. Ponavadi je njihov cilj učinkovitost in uspešnost.

Podjetnik: Rastoči podjetniki so tako ustvarjalni kot tudi sposobni managerji. Visok nivo obojega jim omogoča ne samo da ustanovijo podjetje, ampak da to podjetje tudi uspešno raste. Rastoči podjetniki imajo predvsem bogate izkušnje. Obstajajo tudi izjeme, vendar večina ustanoviteljev podjetij najprej pridobi osnovne managerske in prodajno-marketinške izkušnje. Bolj verjetno je, da imajo rastoči podjetniki med 8 in 10 let izkušenj kot pa manj kot 5 let. Tri četrtine uspešnih podjetnikov je imelo neposredne prodajne izkušnje.

Dodatni študijski viri:
= https://mladipodjetnik.si/novice-in-dogodki/novice/podjetnik-je-clovek-ki-je
= https://sl.wikipedia.org/wiki/Podjetnik

 

Priložnost označujemo kot sklop koristnih okoliščin za določen namen. Priložnost nastane v trenutku, ko vzpostavimo povezavo med obstoječim življenjskim stanjem v nekem procesu in izboljšanim stanjem, ki bi lahko bil v prihodnosti. Če se stvar izide tudi s stopnjo koristnosti in dobičkom, govorimo o podjetniški (poslovni) priložnosti. V podjetniškem smislu se lahko vsako priložnost dograjuje in izboljšuje v neskončnih oblikah. Podjetja so ključni inštrument, s pomočjo katerega lahko bolje izkoriščamo podjetniško priložnost.

Podjetniki so tudi vizionarji, saj si pri razvijanju priložnosti največkrat predstavljajo podobo svojega proizvoda ali storitve v naslednjih nekaj letih. Razmišljati morajo o spremembi okusa kupca v prihodnosti, pozorni morajo biti na oblikovanje proizvoda, kakšne bodo cene v prihodnosti itd.

Od ideje do podjetniške priložnosti pridemo s procesom preverjanja. Ključni kriteriji, ki jih je potrebno preučiti, preden razvijemo idejo v podjetniško priložnost, so:

*      Ali imamo s področja perspektivnosti proizvoda ali storitve konkretne tržne podatke in ali poznamo stroške konkurence?

*      Smo dovolj realno predvideli stroškovno plat proizvodnje in marketinške stroške v zagonskem obdobju?

*      Ali so stroški proizvodnje realno predvideni na dolgi rok?

*      Je časovni okvir dovolj realističen glede na vstopanje proizvoda ali storitve na trg in glede na planirano točko preloma?

*      Je potencialni trg za nov proizvod ali storitev zares dovolj velik?

*      Je nov proizvod zares le eden od družine novih proizvodov, ki bodo prihajali na trg?

*      Imate v zagonskem obdobju že zagotovljene kupce?

*      Ste razvojne stroške realno ovrednotili ali jih morda podcenili?

*      Se ukvarjate z rastočo dejavnostjo in kaj se je z njo dogajalo v preteklih petih letih?

*      Razumete nakupovalne cikle svojega proizvoda ali storitve?

*      Ali potencialni investitorji razumejo investicijske potrebe vašega proizvoda ali storitve?

Dodatni študijski viri:
= https://www.podjetniski-portal.si/nacrtujem-podjetje
= http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/doljak176-B.pdf

 

Podjetniški proces se prične z idejo in konča z delujočim urejenim podjetjem. Ključno vlogo v podjetniškem procesu ima podjetnik ali podjetniška skupina, ki mora prepoznati priložnosti in znati poiskati dovolj odjemalcev, ki so pogoj za preživetje podjetja. Za uresničenje zamisli so potrebna sredstva, ki so, vsaj na začetku, sredstva podjetnikov, ki podjetja ustanovijo.

V podjetniškem procesu podjetnik oziroma podjetniška skupina izbere med množico možnih idej donosno in uresničljivo priložnost in za uresničitev te priložnosti zbere vse potrebne vire, to je ljudi ter poslovna in finančna sredstva.

Prvi element podjetniškega procesa je podjetnik oziroma podjetniška skupina. Biti mora kakovostna, kar pomeni, da mora imeti znanje, zrelost in izkušnje. Poznati mora trg in imeti premišljeno strategijo prodora na trg. Ključni element podjetniškega procesa je podjetniška priložnost. Nova ideja ni isto kot dobra podjetniška priložnost. Dobra podjetniška priložnost je tista, za katero podjetnik oziroma podjetniška skupina ugotovi, da je donosna in uresničljiva. Poleg podjetniške priložnosti je za uspeh potrebno še znanje podjetnika oziroma podjetniške skupine, kako pripraviti dober poslovni načrt, ki ga je potem potrebno tudi izvesti. Tretji element v podjetniškem procesu so sredstva in ljudje, ki jih je potrebno imeti za izpeljavo podjetniške priložnosti.

Glavni dejavniki v podjetniškem procesu so podjetnik in njegov TIM, PRILOŽNOST in SREDSTVA, potrebna za novo podjetje. Najpomembnejši od teh dejavnikov je podjetnik, ki zavestno išče poslovne priložnosti, ki bodo prinesle ekonomski uspeh. V procesu niso izključeni vplivi okolja, ki učinkujejo na vse tri gonilne sile podjetništva z različnih strani. Pomembno je, da se vse tri sile ujamejo v nekem realnem času, da tako uspešno udejanimo poslovno priložnost.

Dodatni študijski viri:
= https://ipodjetnik.weebly.com/novice/podjetniski-proces
= https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-PWONYXUL

 

 

NAZAJ

 

IZHOD

 

NAPREJ  >

 

 

PREVERJANJE ZNANJA

 

 

 


 

VPRAŠANJA ZA RAZMISLEK IN PREVERJANJE ZNANJA
(možen je samo en odgovor)

1. Zakaj je podjetništvo pomembno?

Omogoča razvoj informacijske družbe in vzpostavitev novih oblik inoviranja kot je model »open innovation«.

Je gonilo gospodarskega razvoja, povečuje konkurenco, odjemalci imajo večjo izbiro proizvodov, vse skupaj pa vodi k izboljšanju kakovosti proizvodov / storitev.

Podjetništvo zagotavlja krepitev poklicnih kompetenc.

 

2. Kako bi opredelili podjetništvo in podjetnika?

Podjetništvo ustvarja dodano vrednost na podlagi poslovnih priložnosti, ob obvladovanju tveganja. Podjetnik je inovator, razvijalec in uresničevalec, ki je sposoben prepoznati ali vzbuditi tržno potrebo.

Podjetništvo je sposobnost ustvariti nekaj novega in tako da kombinira že znane komponente in znanja v novo kvaliteto (izdelek ali storitev). Podjetnik je osebnost z visoko stopnjo inovativne sposobnosti. 

Podjetništvo je gospodarska dejavnost, kjer je nosilec podjetnik. Le-ta pa nima sposobnost vodenja in koordiniranja večje skupine ljudi.

 

3. Kakšne so razlike med podjetnikom in managerjem?

Podjetnik združuje visoke sposobnosti inoviranja in vodenja (management), medtem ko ima manager običajno nižjo sposobnost inoviranja.

Dober podjetnik je običajno slab manager, saj mu primanjuje managerskih znanj. Običajno manager ne poseduje podjetniških znanj/sposobnosti.

Podjetnik je strokovnjak za inoviranje, medtem ko je manager strokovnjak za vodenje.

 

4. Pojasnite podjetniško priložnost.

To je zmožnost, da prepriča kreditodajalce o nujnosti plasiranja novega izdelka/storitve na trg po principu ponudba ustvarja povpraševanje.

Priložnost je stanje, ko pri kupcih zaznamo zanimanje za nov izdelek/storitev.

Podjetniška priložnosti se izraža kot realna zmožnost, da trg sprejme nov izdelek/storitev ob tem, da ima podjetnik na razpolago potrebne vire (človeške in finančne).

 

5. Kakšen je podjetniški proces?

Podjetniški proces se sestoji iz ekipe (TIM-a), IDEJE in SREDSTEV in to tako, da se oblikujejo pogoji za nov izdelek/storitev.

Podjetniški proces je linearen proces od inovacije do izdelka in trženja.

Podjetniški proces je obraten (retrograden) in se prične z analizo potreb oz. kupcev in potem šele konstruiramo nov izdelek/storitev.

 

 

NAZAJ

 

IZHOD

 

NAPREJ  >