LKOMP LOGO 
Opravila z MySQL bazo LKomp
(lahko izvaja samo administrator)
MySQL logo
..< IZHOD
SEZNAM Tabel v mySQL bazi
..
..

Cinf2

FieldTypeNullKeyDefaultExtra
idint(6) unsignedNOPRIauto_increment
Zstint(6)YES
SKPvarchar(6)YES
segmvarchar(6)YES
tmsvarchar(6)YES
infovarchar(350)YES

Doseg2

FieldTypeNullKeyDefaultExtra
idint(6) unsignedNOPRIauto_increment
Tockavarchar(15)YES
Datumvarchar(15)YES
Uravarchar(15)YES
Userxvarchar(15)YES
IP_adrvarchar(50)YES
IP_drzavavarchar(50)YES
IP_regijavarchar(50)YES
IP_providvarchar(250)YES

TeUs2

FieldTypeNullKeyDefaultExtra
idint(6) unsignedNOPRIauto_increment
Nint(3)YES
T1int(3)YES
T2int(3)YES
T3int(3)YES
T4int(3)YES
T5int(3)YES
T6int(3)YES
T7int(3)YES
T8int(3)YES
T9int(3)YES
T10int(3)YES
T11int(3)YES
T12int(3)YES
T13int(3)YES
T14int(3)YES
T15int(3)YES
T16int(3)YES
T17int(3)YES
T18int(3)YES
T19int(3)YES
T20int(3)YES
T21int(3)YES
T22int(3)YES
T23int(3)YES
T24int(3)YES
T25int(3)YES
T26int(3)YES
T27int(3)YES
T28int(3)YES
T29int(3)YES
T30int(3)YES
T31int(3)YES
T32int(3)YES
T33int(3)YES
T34int(3)YES
T35int(3)YES
T36int(3)YES
T37int(3)YES
T38int(3)YES
T39int(3)YES
T40int(3)YES
T41int(3)YES
T42int(3)YES
T43int(3)YES
T44int(3)YES
T45int(3)YES
T46int(3)YES
T47int(3)YES
T48int(3)YES
T49int(3)YES
T50int(3)YES
T51int(3)YES
T52int(3)YES
T53int(3)YES
T54int(3)YES
T55int(3)YES
T56int(3)YES
T57int(3)YES
T58int(3)YES
T59int(3)YES
T60int(3)YES
T61int(3)YES
T62int(3)YES
T63int(3)YES
T64int(3)YES
T65int(3)YES
T66int(3)YES
T67int(3)YES
T68int(3)YES
T69int(3)YES
T70int(3)YES
T71int(3)YES
T72int(3)YES
T73int(3)YES
T74int(3)YES

Teme2

FieldTypeNullKeyDefaultExtra
idint(6) unsignedNOPRIauto_increment
No_modint(6)YES
Modul_idvarchar(15)YES
Id_htmvarchar(15)YES
Naslovvarchar(70)YES
Segmentint(6)YES
Dosegiint(6)YES
Minutint(6)YES

Users2

FieldTypeNullKeyDefaultExtra
idint(6) unsignedNOPRIauto_increment
N_idint(6)YES
Uporabnikvarchar(15)YES
Geslovarchar(15)YES
Imevarchar(30)YES
Priimekvarchar(30)YES
emailvarchar(50)YES
Tipint(6)YES
St_vstopovint(6)YES
Minutint(6)YES
Zadnji_modulint(6)YES
Odprtvarchar(11)YES
Certifvarchar(11)YES

VPI_dsg

FieldTypeNullKeyDefaultExtra
idint(6) unsignedNOPRIauto_increment
Tockavarchar(15)YES
Datumvarchar(15)YES
Uravarchar(15)YES
Userxvarchar(15)YES
IP_adrvarchar(50)YES
IP_drzavavarchar(50)YES
IP_regijavarchar(50)YES
IP_providvarchar(250)YES

VPI_eFS

FieldTypeNullKeyDefaultExtra
idint(6) unsignedNOPRIauto_increment
iddint(6)YES
sklopint(6)YES
prjint(6)YES
akronimvarchar(20)YES
imevarchar(20)YES
priimvarchar(20)YES
emailvarchar(30)YES
Opisativarchar(200)YES
S_txtvarchar(400)YES
K_txtvarchar(320)YES
mentorvarchar(20)YES
Rnkint(6)YES
Riskint(6)YES
Ocenaint(6)YES
Lto1int(11)YES
Lto2int(11)YES
Lto3int(11)YES
Lto4int(11)YES
Lto5int(11)YES
dosegiint(6)YES
TOCEint(6)YES
prvivarchar(11)YES
zadnjivarchar(11)YES

VPI_eFS_dsg

FieldTypeNullKeyDefaultExtra
idint(6) unsignedNOPRIauto_increment
Tocka2varchar(7)YES
akronimvarchar(20)YES
Datumvarchar(15)YES
Uravarchar(15)YES
emailvarchar(30)YES
IP_adrvarchar(50)YES
IP_drzavavarchar(5)YES
IP_regijavarchar(50)YES
IP_providvarchar(250)YES

VPI_frm

FieldTypeNullKeyDefaultExtra
idint(6) unsignedNOPRIauto_increment
Zastint(6)YES
QorAvarchar(3)YES
nnoint(6)YES
pTEMvarchar(3)YES
ddatumvarchar(11)YES
userrvarchar(30)YES
QAtxtvarchar(1000)YES
nchint(6)YES

VPI_nvc1

FieldTypeNullKeyDefaultExtra
idint(6) unsignedNOPRIauto_increment
Zstint(6)YES
Dogodekvarchar(60)YES
Vabilovarchar(30)YES
Dokumentivarchar(30)YES
Zabelezkavarchar(30)YES
nchint(6)YES

VPI_nvc2

FieldTypeNullKeyDefaultExtra
idint(6) unsignedNOPRIauto_increment
dtmvarchar(11)YES
algnvarchar(3)YES
fonttvarchar(4)YES
slikavarchar(5)YES
txtslivarchar(1000)YES
opbvarchar(50)YES
nchint(6)YES

VPI_pss

FieldTypeNullKeyDefaultExtra
idint(6) unsignedNOPRIauto_increment
pdtmvarchar(11)YES
palgnvarchar(3)YES
pfonttvarchar(4)YES
pslikavarchar(5)YES
ptxtslivarchar(1000)YES
popbvarchar(50)YES
pnchint(6)YES

VPI_upo

FieldTypeNullKeyDefaultExtra
idint(6) unsignedNOPRIauto_increment
N_idint(6)YES
Uporabnikvarchar(15)YES
Geslovarchar(15)YES
Imevarchar(30)YES
Priimekvarchar(30)YES
emailvarchar(50)YES
Tipint(6)YES
St_vstopovint(6)YES
Minutint(6)YES
Podrocjaint(6)YES
Odprtvarchar(11)YES
Zaprtvarchar(11)YES

Vpras2

FieldTypeNullKeyDefaultExtra
idint(6) unsignedNOPRIauto_increment
No_modint(6)YES
Vprasint(6)YES
Odgovorint(6)YES
Pravilenint(6)YES
Txt_vpr_odgvarchar(255)YES